Hacim Ölçüleri: (Sıvılar için):

Litre (l) 1 l

1Dekalitre (dal) =.....10 l

1Hektolitre (hl) =......100 l

1Kilolitre (kl) =.........1.000 l

1Desilitre (dl) =........1/10 l

1Santilitre (sl) =.......1/100 l

1Mililitre (ml) =........1/1.000

Hacim Ölçüleri:

Metrekup (m³) 1 m³

1Dekametre kup (Dm³).....= 1000 m³

1Hektometre kup (hm³).... =1.000.000 m³

1Kilometre kup (Km³) .......=1.000.000.000 m³

1Desimetre kup (dm³) ......=1/1.000 m³

1Santimetre kup (cm³)......= 1/1.000.000 m³

1Milimetre kup (mm³) .......=1/1.000.000.000 m³
 

Hacim Ölçüleri:

1Yarda Kup..................=0,764 m³

1Ayak Kup....................= 28,316 dm³ 0,028 m³

1Inch Kup .....................=16,387 cm³

1Libre Ton ....................= 2240 libre 1016,05 kg

1Libre (pavund)............ = 16 ons 453,60 gr

1Ons (Ounce)............... = 1/16 Libre 28,350 gr

1Grain........................... = 0,65 gr

1Short Ton (Amerikan ) ..= 2000 Libre 907,180 kg

1Long Ton (Ingiliz) ..........= 2240 Libre 1016,047 kg

1Ons (Ounce-Sıvı)...........= 0,030 litre

1Pint (İngiliz) ...................= 0,568 litre

1Pint (Amerikan ).............= 0,473 litre

1Quart (Amerikan )...........= 0,946 litre

1Gallon (Ingiliz ) ..............=4,546 litre

1Gallon (Amerikan)..........= 3,785 litre

1Bushel (Amerikan )....... =35,238 litre

1Bushel (Ingiliz).............. =36,35 litre

1Baril ..................................=119,22 litre

Muhtelif Hacim Ölçüleri:

1Istanbul Kilesi= 37 litre

1Dolu (Yarım) =18,50 litre

1Sinik =9,25 litre

Hacim Ölçüleri:

1Yarda Kup..................=0,764 m³

Ayak Kup....................= 28,316 dm³ 0,028 m³

1Inch Kup .....................=16,387 cm³

1Libre Ton ....................= 2240 libre 1016,05 kg

1Libre (pound)............ = 16 ons 453,60 gr

1Ons (Ons)............... = 1/16 Libre 28,350 gr

1Grain........................... = 0,65 gr

1Short Ton (Amerikan ) ..= 2000 Libre 907,180 kg

1Long Ton (Ingiliz) ..........= 2240 Libre 1016,047 kg

1Ons (Ounce-Sıvı)...........= 0,030 litre

1Pint (İngiliz) ...................= 0,568 litre

1Pint (Amerikan ).............= 0,473 litre

1Quart (Amerikan )...........= 0,946 litre

1Gallon (Ingiliz ) ..............=4,546 litre

1Gallon (Amerikan)..........= 3,785 litre

1Bushel (Amerikan )....... =35,238 litre

1Bushel (Ingiliz).............. =36,35 litre

1Baril ..................................=119,22 litre

Ağırlık Ölçüleri:

1Kilogram (kg).....= 1.000 gr

1Kental (K) ..........=100 kg

1Ton ....................=1.000 kg

1Kiloton................= 1.000 ton

1Megaton.............= 1.000.000 ton

1Gram (gr)...........= 1/1.000 kg

1Desigram (dg)....= 1/10 gr

1Santigram (sg) ..=1/100 gr

1Miligram (mg) ....=1/1.000 gr

 

  Uzunluk Ölçüleri:

Metre (m) 1m

1Dekametre (Dm)......= 10 m

1Hektametre (hm) ....= 10 Dm 100 m

1Kilometre (Km) .........= 10 Hm = 100 Dm 1.000 m

1Desimetre (dm) .......=  1/10 m

1Santimetre (cm) ......= 1/100 m

1Milimetre (mm) ........= 1/1.000 m

1Mikron (mu) ..............= 1/1.000.000 m
 

Yüzey (Satıh ölçüleri): (Alan)

Metrekare (m²) 1 m²

1Dekametrekare (Dm²).... = AR (a) 100 m²

1Hektometrekare (hm²) ....= HEKTAR (ha) 10.000 m²

1Kilometrekare (Km²) .......= 100 HEKTAR 1.000.000m²

1Desimetrekare (dm²).......= 1/100 m²

1Santimetrekare (cm²)......= 1/10.000 m²

1Milimetrekare (mm²) .......=1/1.000.000 m²

Yüzey (Satıh) Ölçüleri (Alan):

1 Donüm............ ....... .........= 919 m²

1Buyuk Donum..... ... ..........= 2,720 m²

1 Hektar ............... ..... ........= 10,779 Dönüm

1Cerip (Hektar)... ...... .........= 10.000 m²

1Iran Fettani ........ . ............= 183.000 m²

1Misir Fettani ...... .... ..........= 4.200 m²

1Mimari Arsin Kare.... .........= 0,574 m²

1Carsi Arsin Kare ...... ........= 0,462 m²

1Endaze Kare ........... .........= 0,422 m²

1Mil Kare ................ ............= 2.589 km²

1Acre (Eykir ) 4.047 m²....... = 0,404 hektar

1Yarda Kare..... ...................= 0,8361 m²

1Ayak Kare ..... ...................= 9,290 dm²

1Inch kare ...... ....................= 6,452 cm²
 

Uzunluk Ölçüleri ve Miller:

1Parmak (Inch = Pus).......= 2,540 cm

1Ayak (Foot = Kadem) .....= 12 Parmak 30,48 cm

1Yarda (Yard) ...................= 3 Ayak 91,44 cm   

1Ingiliz Mili (Kara)............. = 5380 Ayak 1.609,3 m  

I1ngiliz Mili (Deniz)............= 6080 Ayak 1.853 m

1Türk Mili.......................... = 1.895 m

1Fransız Mili......................= 7.852 m

1Alman Mili .......................= 7.500 m

1Rus Mili........................... = 7.467 m

1Yunan Mili .......................= 10.000 m

1Coğrafi Mil .......................=.7.200 m

Eski Osmanlı Uzunluk Ölçüleri    

      

1 Merhale................................= 45480 m

1 Fersah .................................= 5685 m

1 Eski Mil ................................= 1895 m

1 Berid ....................................= 227 m

1 Kulaç ....................................= 1,89 m

1 Zirai Mimari (24 parmak)...= 75,35 cm

1 Arşın .....................................= 8 Urup 68 cm

1 Endaze ..................................= 65 cm

1 Urup ......................................= 8,5 cm

1 Hat.........................................= 0,268 cm